Algemene verkoops-, leverings- en gebruiksvoorwaarden

Vooraf:

Een PAROCHIE kan binnen haar WERKDOMEIN een PAROCHIECENTRUM (erkend BTW belastingplichtige) in beheer hebben. Deze werking steunt op een inzet van vele vrijwilligers die op hun beurt een comité samenstellen.

Het parochiecentrum treedt in haar werking op als volmachthebber van de PRIVATE STICHTING VICARIAAT KEMPEN, Kapellebaan 30 te 2240 Zandhoven met ondernemingsnummer 0861 716 295.

Doel – Activiteiten (overgenomen van art. 4 statuten)

De private stichting heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in het vicariaat en de parochies en pastorale eenheden in het werkgebied van het territoriale vicariaat.

Dit houdt onder meer in en dit in de breedste zin:

 • het organiseren en ondersteunen van de dekenale, parochiale en pastorale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling, alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven;
 • vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie steun verlenen aan instellingen voor katholiek onderwijs, religieus leven in gemeenschap, gezondheids- en welzijnszorg.

 

 1. Onderhavige algemene verkoops-, leverings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de klant zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere inkoopvoorwaarden.
 2. De aangestelde of medewerker van de klant vertegenwoordigt hem en staat ervoor in dat hij over de nodige lastgeving beschikt om de klant tegenover ons te verbinden.
 3. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen worden prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en houden deze geen vaste verbintenis in. Offertes zijn slechts 3 maanden geldig.
 4. Bij reservatie wordt standaard een waarborg opgevraagd, tenzij anders overeengekomen. Indien voldaan is aan de voorwaarden voor teruggave van de waarborgsom, dan wordt deze waarborgsom verrekend op de factuur van het evenement of terugbetaald bij opzegging 1 maand voor reservatiedatum.
 5. De reservatiedatum wordt slechts definitief verleend na betaling van de opgevraagde waarborg binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  In geval van overmacht, opeising door overheden en wanbetaling van eerder verstuurde facturen kan de reservatiedatum worden geschrapt of kan in afspraak met de klant een nieuwe reservatiedatum vastgelegd worden. De klant kan in deze omstandigheden geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
 6. De facturen zijn contant te betalen bij aanbieding of, in voorkomend geval, vóór de op de factuur vermelde vervaldatum.
  De betalingen moeten geschieden op het bankrekeningnummer van de afdeling, vermeld op de factuur.
  De betaling van de factuur ontslaat de klant niet van aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst.
  Bij niet tijdige betaling van de factuur zal het bedrag automatisch worden verhoogd met een administratieve kost van 75.00 euro en met een intrest op de vervallen som gelijk aan de gemeenrechtelijke wettelijke intrestvoet.
 7. Het tarief voor het gebruik van de “zaal” is inclusief diverse voorzieningen en kan op de factuur worden uitgesplitst.
 8. Klachten zijn enkel ontvankelijk, indien zij bij aangetekend schrijven, gericht aan het op de factuur vermelde adres van het parochiecentrum , binnen de 8 dagen na ontvangst en met verwijzing naar het nummer van factuur worden ingediend.
 9. Geschillen worden beslecht door het Vredegerecht van Zandhoven.